Kwaliteitsbeleidsplan

MISSIE
Doelstelling van de praktijk is om een zo goed mogelijke dienstverlening te geven binnen de bedrijfseconomische en medische principes. Tevens is het beleid van de praktijk op de toekomst gericht en wordt sterk naar nieuwe ontwikkelingen gekeken en indien mogelijk direct ingepast. Ook richt de aandacht zich op verbetering en instandhouding van de huisvesting en onderhoud van de apparatuur om de cliënten een zo goed mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Om dit te kunnen meten zal er regelmatig getoetst worden, via het cliënttevredenheidsonderzoek, de jaarlijkse controles op de apparatuur en de huisvesting.

DE ZORGVISIE
De deskundigheid binnen de praktijk is van grote waarde voor de resultaten van de behandeling en krijgt daarom alle aandacht. Naast het behalen van de in de Fysiotherapie verplichte bijscholing wordt daarnaast extra scholing gevolgd. De behoeften van de cliëntenpopulatie in St. Annaparochie, het aanbod van andere praktijken/aanbieders en de affiniteit van de fysiotherapeut zijn daarbij richtinggevend.

DE DOELGROEP EN DIENSTEN
De behandelingen zullen zich richten op de fysiotherapie algemeen, de geriatriefysiotherapie, de psychogeriatrie en de fysiotherapie bij oncologie en de fysiotherapie in de thuiszorg.
Daarnaast het toepassen van de cursus valpreventie volgens het OTAGO principe.
Deze behandelingsvormen en doelgroepen kunnen niet altijd los van elkaar worden gezien en zullen daarom vaak in elkaar overlopen dit is ook zo gepland bij het volgen van deze opleidingen. De behandelingen kunnen op de praktijk, bij de cliënten aan huis, of in het verzorgingshuis zijn. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat er niet alleen behandeld wordt maar ook wordt gestuurd naar de partners in het behandelproces van de cliënt. Om zo in samenwerking het beste resultaat te bereiken voor die ene cliënt.

HET KWALITEITSBELEID
De praktijkhouder organiseert de processen op een zodanige manier dat er invulling wordt gegeven aan de wensen van de doelgroep en belangenpartijen. Door het ontwikkelen van verbeteringsprogramma’s en het volgen van de ontwikkelingen op politiek niveau en ict niveau, is het mogelijk om de bedrijfsvoering blijvend te verbeteren of aan te passen aan een nieuw beleid. Deze verbeteringsprogramma’s zullen resulteren in nieuwe of verbeterde procedures. Daarbij zal de praktijk er naar streven om minimaal te blijven voldoen aan de nieuwe HKZ norm Fysiotherapiepraktijken versie 2016.

MVO en Fysiotherapie
People.
Iedere werknemer heeft op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet genoemd) recht op een veilige en gezonde werkplek. Ook de fysiotherapiepraktijk is verplicht een goed arbobeleid te voeren voor optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Binnen de praktijk voor Fysiotherapie B. Klap is er soms sprake van een waarnemer. Deze wordt correct ingewerkt en van de juiste instructies voorzien. Zo kan de waarnemer zijn/haar werk doen waarbij hij/zij duidelijk weet hoe de taken uitgevoerd moeten worden. Deze duidelijkheid draagt bij aan het welzijn van de waarnemer. Daarnaast is de gehele praktijk gericht op het verbeteren van het welzijn van de cliënten. In het tevredenheidsonderzoek blijkt dat door een tevredenheid cijfer van 9.4 op een schaal van 10. Kortom ‘people’ hangt samen met de missie van de praktijk!

Planet.
Op ecologisch gebied valt te melden dat de praktijkhouder dicht bij de praktijkvestigingen woont. De reisafstanden zijn kort. Daarbij heeft de praktijk een sterke lokale binding met
St. Annaparochie en Minnertsga alle cliënten komen uit deze twee plaatsen en directe omgeving.

Profit.
De waarnemer ontvangt via een uitzend bureau een passende vergoeding.
Mijn leveranciers zijn overwegend lokale leverancier. De winstgevendheid van de praktijk komt ten goede aan de praktijkhouder. Daar deze woonachtig is in de directe omgeving van de praktijk, is er geen sprake van ‘kapitaalvlucht’.

Door open en effectieve communicatie met de cliënt, moet het mogelijk zijn om redelijke verwachtingen en behoeften vast te stellen, en in een behandel overeenkomst vast te leggen.

De praktijk heeft dan ook in zijn bedrijfsvoering maatregelen genomen om:
•te voldoen aan redelijke verwachtingen en behoeften van de cliënten en diens partner of mantelzorger, door deze duidelijk vast te leggen en intern te communiceren met de daarvoor in het kwaliteit handboek aangewezen documenten, registraties en genoemde communicatiemethoden.
•te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgevingen door de eisen op te nemen in de werkwijze.
•toeleveranciers te kiezen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, die de zekerheid kunnen bieden dat de werkzaamheden worden verricht volgens de gestelde eisen, door o.a. het toepassen van beoordelingssystemen.
•de kritische punten tijdens de werkzaamheden te identificeren en hiervoor de noodzakelijke maatregelen vast te stellen ter beheersing, zoals controle, kwalificatie en verificatie.
•het kwaliteitssysteem te beoordelen op zijn effectiviteit, het organiseren van audits en het voortdurend analyseren van de voortgang en het initiëren en stimuleren van preventieve maatregelen.
•te streven naar continue verbetering om de organisatie, werkwijze en diensten te optimaliseren

De prakijkhouder is ervan overtuigd dat de kwaliteit en de uitvoering van de werkzaamheden verankerd moet worden. De praktijkhouder zorgt er daarom voor condities te scheppen, en op peil te houden, die de optimale uitvoering van de werkzaamheden en het kwaliteitsbewust handelen mogelijk maken.

PRIVACYBELEID EN BEJEGENING
Daar de praktijk te maken heeft met cliënten waarbij medische dossiers worden opgesteld en een vertrouwensrelatie met de cliënt wordt opgebouwd, wordt er rekening gehouden met de omgang van de gegevens en informatie van de cliënten.

Ook een verantwoorde omgang met de cliënt zelf, staat hoog in het vaandel. Om hier goed mee om te kunnen gaan is er binnen de praktijk een privacy reglement opgesteld waarin aangegeven wordt hoe met de gegevens en de cliënt om te gaan. Daarnaast zal de regelgeving, beroeps- & gedragscodes en richtlijnen zoals deze binnen de branche gelden, worden nageleefd en waar nodig aangepast